News

FAQ

Q : มีค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าหรือไม่? A : ไม่มีค่าธรรมเนียมในการจัดส่งสินค้าแต่อย่างใด Q : สามารถชำระเงินช่องทางไหนได้บ้าง? A : สามารถชำระเงินได้ 2 วิธี คือ      1. Promptpay QR     2. Credit / Debit card Q : ใช้ระยะเวลากี่วันในการจัดส่งสินค้า? A...

FAQ

Q : มีค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าหรือไม่? A : ไม่มีค่าธรรมเนียมในการจัดส่งสินค้าแต่อย่างใด Q : สามารถชำระเงินช่องทางไหนได้บ้าง? A : สามารถชำระเงินได้ 2 วิธี คือ      1. Promptpay QR     2. Credit / Debit card Q : ใช้ระยะเวลากี่วันในการจัดส่งสินค้า? A...